KOUPALIŠTĚ ŠKORNA VE VODŇANECH, VODŇANY, JIHOČESKÝ KRAJ

STARÁ NOVÁ ŠKORNA

BOURÁME PLOTY

OBNOVUJEME RYBNÍK

OTVÍRÁME KOUPALIŠTĚ

JEDEN DŮM BOURÁME

JEDEN DŮM STAVÍME

Zadání jsme pochopili a zpracovali tak, aby :
a) vzniklo místo příjemné pro sport a rekreaci umožňující vyžití více zájmových skupin (plavci, děti, znalci piva, kulturisté, hudební fanoušci, zamilovaní, kynologové, hráči míčových her, …) a aby umožňovalo vzájemnou interakci těchto skupin.
b) návrh respektoval širší krajinné souvislosti, výletní trasy a strategický plán obce Vodňany.
c) návrh umožňoval rozvoj a urbánní „vyspravení“ oblasti na sever od Škorny (mezi tratí a ringem).
e) bylo možné místo užívat celoročně.
d) byl návrh ekonomicky uměřený měřítku malého města.


a) zásady řešení území v širších souvislostech

Navrhujeme obnovu rybníka. Navrhujeme zmenšení a rekonstrukci koupaliště. Navrhujeme demolici jednoho domu a stavbu jednoho domu.

V současném stavu je řešené území oplocený prostor uprostřed čtvrti jižního města (Vodňany II), kde bydlí 2/3 obyvatel města. Tato čtvrť je oddělena bariérou železniční tratě od historického centra města. Název oblasti Škorna je pozůstatek po rybníku Škorna, který byl v době výstavby panelového sídliště přebudován do dnešního stavu koupaliště. Koupaliště je svou rozlohou předimenzované. Díky vysokým nárokům na údržbu takové plochy je zchátralé a neoblíbené. Místo je důležitý bod oblasti Vodňany II, ale fungující koupaliště potřebuje plot. Ten vyvolává odpor toto místo používat i touhu se za plot dostat.

Území Škorny chápeme jako přirozené centrum čtvrti Vodňany II, které se musí doplňovat s historickým centrem a nebude mu konkurovat. Proti serióznímu historickému centru, které má zejména obchodní a společenský význam, si na Škorně hrají děti, chodí se tam na pivo, někteří odvážlivci se tam chodí koupat, nejlepší podmínky pro to ale nemají. Tyto funkční aspekty neměníme, pouze pro ně vytváříme lepší podmínky. Díky (dnes již zčásti prostupnému) oplocení vytváří Škorna bariéru v území a neformální centrum Vodňan II se proto zčásti přesouvá před místní supermarkety.

Dominantním prvkem v území je alej vedoucí po hrázi dřívějšího rybníka. Tuto považujeme za nejsilnější architekturu v okolí a v návrhu jí zcela respektujeme. Po hrázi rybníka vede pěší cesta spojující centrum města s výletním místem Lázeň (dnes restaurace a kaple), kde začíná velkorysá barokní osa na poutní kostel Lomec. Širší krajinné souvislosti lze najít i na severním okraji města – velkoryse komponované rybníky a vyvýšený bod, na kterém město dle strategického plánu počítá s výstavbou rozhledny.

Tuto pěší osu podtrhujeme nejen formálně (113m dlouhou hmotou), ale i funkčně (koupaliště, občerstvení, půjčovna lodiček). Vytváříme další důležitý bod na zřejmé výletní trase.


b) stručné objasnění základních principů navrhovaného řešeni, zejména funkční náplně a urbanistických vazeb, vztahu k územnímu planu, naplněni soutěžních podmínek

Nová škorna funguje jednoduše. Průchozí cesta je přirozeně alej (pozůstatek bývalé hráze rybníka), na ní je přilepen 113m dlouhý dům. Dům má různorodou náplň, ale primárně ho považujeme za plovárnu. (Viz níže)

Jako cenné je i zachování napojení této aleje na dnešní pěšinku, kterou prochází většina obyvatel ráno do práce a večer z práce domů. Byť pro svou obskurnost není ideální, její poloha je vzhledem k trati pro návrh pevná, i do budoucna. (To jsme ověřili úvahou nad vývojem oblasti mezi tratí a ringem obklopujícím historické jádro).

Ve vymezené ploše jsme skloubili dva provozy. Veřejný park a s rybníkem a koupaliště, které pro svou kvalitu potřebuje být uzavřené, resp. oddělené. Aby nevznikla v území bariéra (je nutné odstranit plot, který je tam dnes), oddělili jsme koupaliště citlivějším způsobem, který nerozdělí území. Vodní plocha koupaliště je ze tří stran oddělena vodou rybníka, ze čtvrté východní strany domem. Tím jsme zamezili vertikálním bariérám. Hranici mezi rybníkem a koupalištěm tvoří molo vhodné ke slunění. Plovárna pod alejí stromů vytvoří záda celému areálu a zázemí pro celoroční využití. Mezi plovárnou a koupalištěm je stupňovitá pláž. V současném stavu pláž v pravém slova smyslu chybí. Vložením pláže mezi alej a koupaliště zpomalíme znečišťování vody padajícím listím. Ve východní části území je park okolo rybníka pro pomalý průchod a procházky pejskařů. Pod nově vysázenou vegetací jsou lavičky s výhledem na rybník. Stromy budou tvořit optickou hranici mezi okny paneláků a koupacím areálem. V jižní části vytváří park větrolam proti nepříjemnému větrnému proudění. Hřiště pro volejbal a tenis v severní části areálu zůstávají, jedno přidáváme.

Dům je 113m dlouhý hranol tvořený velkou střechou. Pod střechou je otevřený prostor (kolonáda), volně navazující na pláž, koupaliště a rybník. Na cestu pod alejí je napojen třemi vstupy. Pod střechou jsou 3 uzavřené prostory:

-restaurace, občerstvení (první při příchodu z města)
-fitness se zázemím
-sociální a technické zázemí areálu

Do volných ploch mezi těmito třemi objekty jsou vloženy převlékací kabiny, sauna a terasa restaurace.

Zásadní aspekt domu, důležitý pro celoroční využití, je variabilita jeho vnitřního prostředí.
3 uzavřené objekty jsou standardní prostory s možností vytápění a využití v zimním období (restaurace, půjčovna bruslí, fitness atd). V letním období lze výklopné zasklené rámy směrem k pláži a rybníku zcela otevřít a propojit s exteriérem. Toto prostředí nazýváme interiér I. Volný prostor pod střechou mezi objekty lze naopak průhlednými stahovacími roletami zcela uzavřít a vytvořit tak prostředí příjemné pro pobyt i při nepřízni počasí (déšť, vítr – podzim, jaro). V zimě lze prostor lokálně vytápět plynovými hřiby. Toto prostředí nazýváme interiér II.

Územní plán určuje toto území pro sport a rekreaci, s možností umístění provozních a ubytovacích zařízení. V jižní části jsou plochy dopravní a technické vybavenosti, jejíž přesná definice využití v UP není. Návrhem jsme však prověřili, že tento princip v území je vhodné použít, a proto je v jižní části park ukončen malým parkovištěm a volnějším placem, kde se dá scházet před místním zábavním centrem Družba. V severní části vytváříme to, co územní plán doporučuje.


c) zdůvodnění zvoleného urbanisticko-architektonického řešeni

Součástí zadání je i primární rozhodnutí o tom, zda-li Vodňany potřebují koupaliště, bazén, rybník nebo nic z uvedených. Krytý bazén je pro město finančně neadekvátní, náklady na provoz neodpovídají velikosti města. Uvažuje se o něm již 20 let a zřejmě by se v tom podobně dlouho pokračovalo. Rybníky slouží především hospodářským a výzkumným účelům a na kvalitu vody v řece není dlouhodobě spoleh. Koupaliště však město potřebuje. Odsun letní pohody do okolních měst bychom považovali za chybu.

Na tuto nejistotu jsme odpověděli návrhem kvalitního koupaliště za pořizovací a provozní náklady odpovídající měřítku Vodňan (viz. rozpočet.) Navrhovaný areál navíc funguje celoročně, což je i z hlediska centra Vodňan II nezbytné.

Dno dnešního koupaliště zachováváme. Vodní plochu koupaliště zmenšujeme na velikost rozumnou z hlediska údržby, dnešní velikost koupaliště je pro potřeby Vodňan předimenzovaná. Zbylou část dna na východě využíváme pro pláž (zasypeme), na dalších třech stranách využíváme hloubky dna pro část plochy rybníka. Vodu koupaliště od vody rybníka oddělujeme novou betonovou hrází s pochozím molem v její koruně. Tvar rybníka přibližně kopíruje jeho původní obrys. „Návrat“ rybníka, který musel v 70. letech ustoupit koupališti a sídlišti je vhodný z městotvorného hlediska, pomůže vytvořit příjemné centrum obytné čtvrti.

Jeden dům bouráme, jeden stavíme. Dnešní dům (hospoda s fitness ze 70 let) sice provozem funguje, ale urbánně překáží. Z města cloní a schovává koupaliště, ze Škorny zase není vidět město. Tento jednoduchý princip vnímání chceme ve Vodňanech obnovit. Ani technický stav a provedení domu – břízolitový kvádr - nejsou pro funkční koupaliště vhodné.

Plovárna je jedna velká střecha, která má pod sebou dva typy interiéru. První interiér je uzavřený, druhý je polo-uzavřený, lze jej v létě úplně otevřít a na zimu (včetně části jara a podzimu) se umí uzavřít proti nepřízni počasí. Oba typy interiéru se vzájemně propojují, doplňují a funkčně na sebe navazují.

Při příchodu od severu (od města) narazíme na restauraci, dále fitness centrum a vstup do plovárny se sociálním a servisním zázemím areálu (wc, sprchy, správce, sklady…). Tyto prostory jsou plně standardní dřevostavby s baloon-frame konstrukcí, tepelnou izolací a překližkovým pláštěm a tvoří „interiér I“. Zasklené plochy jsou plně oteviratelné (výklopné) Mezi tyto provozy je vložena terasa restaurace sauna s chladícím bazénkem, odpočívárnou a převlékárnou. Tyto jsou uzaviratelné roletami z průhledné folie a tvoří interiér II.


d) zhodnocení přínosu navrženého řešeni

Kromě územních kvalit a přínosu městu (popsáno výše) dokáže návrh také splnit nároky na větší kvalitu vody. Návrh počítá s napouštěním z místních studní a čištěním v půlročním intervalu (průtočný systém, jako je tomu dnes), s tím, že kvalita vody se zlepší zmenšením objemu (snáze udržovatelné) a také úpravami území (větrolamy, oddálení od aleje, ochrana proti škůdcům vodou rybníka). Návrh principielně nebrání vybudování koupaliště s cirkulací vody přes chemickou čistírnu, pro potřeby Vodňan nám však takové řešení přijde svými náklady neadekvátní (odhadem dvojnásobné investiční i provozní náklady). Odpovídající zázemí lze bez problémů integrovat do objektu plovárny. Naši finanční analýzu dokládáme schematickým rozpočtem návrhu.

Autor, architekt: JIŘÍ ŽID A DAVID PAVLIŠTA (Kadlas - Pavlišta architekti)
SOUTĚŽNÍ PROJEKT do soutěže Cena Petra Parléře 2011, druhé místo
Lokalita: Vodňany, Jihočeský kraj

Publikováno:
iDNES
Deník

Vystaveno:
Na výstavě ve Vodňanech v Muzeu, kde projekt připomínkovali místní občané.

Jiří Žid a David Pavlišta © 2011 Všechna práva vyhrazena